HISTORIKK

 

JM Norway ble etablert i 1970, som nasjonal avdeling av den internasjonale organisasjonen Jeunesses Musicales International (JMI). Organisasjonen fikk den norske benevnelsen Musikk og Ungdom, og var fra starten av en del av Landslaget Musikk i Skolens samlede virksomhet. 

I 1993 ble JM Norway omorganisert og etablert som en stiftelse (Stiftelsen Musikk og Ungdom ) med følgende stiftelsesorganisasjoner:

  • Landslaget musikk i skolen - (nå skiftet navn til Musikk i Skolen)

  • Norges musikkhøgskole

  • Norsk musikkråd

  • Rikskonsertene

  • Norges musikkorps forbund

  • Norges Barne- og Ungdomskorforbund

  • Norsk Skoleorkesterforbund

I 2002 ble Stiftelsen Musikk og Ungdom avviklet. Musikk og Ungdom ble opprettet og lagt under Norsk musikkråds ansvar. Som følge av Norsk musikkråds reorganisering Ny Giv! i 2006 ble sekretariatet igjen lagt til Musikk i Skolen.

Siden 2007 har JM Norway fungert som en nettverksorganisasjon. Samarbeidsavtaler er inngått med flere store og små aktører som arbeider for musikk og ungdom. Den grunnleggende ideen bak nettverksarbeidet er at JM Norway handler sammen med andre organisasjoner, og på den måten tilfører eksisterende aktivitet noe ekstra.

Fra januar 2008 hadde JM Norway en egen ansatt, og fungerte med det som en selvstendig organisasjon. MiS var i liten grad involvert i arbeidet med JMN. Det var likevel noen formelle tilknytninger mellom organisasjonene, blant annet ble JM Norways styre valgt av MiS sitt landsmøte, og regnskap og revisjon for de to organisasjonene ble gjort samlet.

JM Norways aktivitet økte betraktelig fra 2007 fram til 2010. For å imøtekomme de nye behovene, både økonomisk og administrativt, oppsto det behov for en revitalisering av organisasjonen. I 2010 besluttet derfor JMNs styre å løsrive organisasjonen fra MiS. JMN ble registrert som en selvstendig forening under navnet Musikk og Ungdom i august 2009, og fikk som følge av styrets vedtak eget styre i 2010. Styret ble betegnet som et interimstyre.

Interimstyret gjorde en omfattende jobb med å befeste foreningen og å skape en formålstjenlig organisasjonsstruktur som kunne leve lenge. Foreningen er organisert etter stiftelseslignende modell. Dvs. at et råd er foreningens øverste organ og utgjør foreningens generalforsamling. Rådet skal ivareta de nettverksstrukturer som har fulgt foreningen i alle år. Se vedtekter for den formaliserte beskrivelsen av rådet.

Våren 2012 avholdt den "nye" foreningen sin første generalforsamling, og både råd og nytt styre ble valgt. 

Høsten 2014 skiftet foreningen navn fra Musikk og Ungdom til JM Norway. Bakgrunnen for navneskiftet var å kunne jobbe fram en tydeligere identitet og profil, som den norske avdelingen av Jeunesses Musicales International.